Chính phủ Nhật Bản đề xuất giải pháp cho bất đồng về dự án tàu đệm